776 282 575
general Terms and conditions

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA VIKTORIA

1. Víceúčelová budova Centrum Viktoria, dále jen „Centrum“, zahrnuje sportcentrum, tělocvičnu a kancelářské prostory. Provozovatelem a majitelem Centra je společnost CENTRUM VIKTORIA s.r.o., sídlící ve 2. patře budovy.

2. Provozní doba Centra:

po-pá: od 7 hod do 22 hod, so-ne: od 8 hod do 22 hod, státní svátky: od 8 hod do 20 hod

3. Recepce se nachází v přízemí budovy a je nájemcům i návštěvníkům k dispozici v rámci provozní doby.

5. Klienti Centra jsou při příchodu povinni hlásit se na recepci, dodržovat řády příslušných aktivit a prostor a pohybovat se pouze v místech pro ně určené.

6. Nájemci kancelářských prostor zodpovídají za pronajaté prostory a za veškeré vybavení v nich. K dispozici jsou jim služby recepce a sociální zázemí.

7. Návštěvníci Centra zodpovídají za svoji bezpečnost a své osobní věci.

8. Návštěvníci jsou povinni respektovat provozní řád, půjčovní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny personálu.

9. Správce Centra nebo jeho zaměstnanci jsou oprávněni vykázat z areálu osoby, jež jednají nebezpečně vůči svému okolí a nerespektují podmínky dané provozním řádem a dalšími směrnicemi.

10. Úklid budovy zajišťuje provozovatel.

11. V celé budově Centra je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, dále je zakázáno vnášet do sportovní hal, sálů a sportovišť hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat s hydranty, včetně neodborné manipulace s technickým vybavením sportovních hal, budov a sportovišť.

12. Všichni návštěvníci Centra jsou povinni řídit se požárně bezpečnostními předpisy a v případě potřeby volat:

SOS………………………….112

HASIČI………………………150

LÉKAŘ………………………155

POLICIE……………………..158

13. Návštěvníci Centra by měli dodržovat etiketu slušného chování, udržovat pořádek a nechovat se hlučně a nevhodně.

14. V celém areálu jsou umístěny odpadkové koše, a v blízkosti recepce taktéž koše na tříděný odpad. Návštěvníci je využívají a odpad náležitě třídí.

15. Každý úraz nebo poškození zařízení návštěvník neprodleně nahlásí na recepci. Na recepci je k dispozici lékárnička první pomoci.

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE CENTRA

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Využitím služeb Centra a uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

Rezervace venkovních kurtů je možná osobně, telefonicky na čísle 776 282 575 nebo emailem na recepce@centrumviktoria.cz. Po založení účtu a vložení počátečního vkladu ve výši 500,-, lze provádět rezervace samostatně online v rezervačním systému www.rezervace.centrumviktoria.cz. Rezervaci kurtů je nutno zrušit co nejdříve, bez penalizace 24 hodin před začátkem hry, aby mohl být kurt nabídnut jinému zájemci.

Pro zavedení stálé rezervace musí klient mít složený minimální deposit 1000,-Kč, kterým bude na účtu disponovat po celou dobu stálé rezervace.

Pokud budete mít zájem o prodloužení trvalé rezervace, informujte o této skutečnosti s předstihem na recepci.

Centrum Viktoria si v případě nezrušení rezervací vyhrazuje právo uplatňování těchto storno poplatků:

25% ceny při zrušení rezervace méně jak 24 hodin předem 50% ceny při zrušení rezervace méně jak 12 hodin předem 75% ceny při zrušení rezervace méně jak 6 hodin předem 100% ceny při nezrušení rezervace.

Všichni návštěvníci jsou povinni si své osobní věci uzamknout ve skříňce, cenně věci jako peníze, doklady, šperky, mobilní telefony a jiné cennosti uložit na recepci. Za případné ztráty neručíme.

Předměty nalezené v prostorách Centra odevzdá nálezce personálu na recepci.

Hráči jsou povinni ukončit hru v řádném čase.

Na půjčení klíčku do vnitřních šaten a zámků do venkovních šaten se vztahuje vratná záloha 100,-Kč.

Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození klíče či zámku návštěvníkovi propadá složená záloha na jejich zapůjčení ve výši 100,- Kč.

HRÁČI HRAJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! Respektují své možnosti a svůj zdravotní stav, případně konzultují vhodnost daných sportovních aktivit se svým lékařem.

Emoce se snažte projevovat v rámci etiky slušného chování a na závěr pozvěte poraženého na drink.

Podmínky pro uživatele vnitřních sportovišť – badminton, squash

Hráčům vnitřních kurtů je vstup na kurty povolen ve sportovním oděvu a ve vhodné čisté sálové obuvi s nebarvící a nedrolící se podrážkou (umožněte recepčním kontrolu), pokud budete přistiženi při hře v obuvi, která barví, bude Vám okamžitě účtována pokuta ve výši 5000,-Kč a rezervace Vám bude okamžitě ZRUŠENA, dále je hráčům doporučeno nosit ochranné brýle.

K vnitřním sportovištím, jsou k dispozici POUZE vnitřní šatny!

Hráči používají příslušné vybavení určené k vykonávání daného sportu. Při zničení, polámání zapůjčených raket je účtován poplatek za squash raketu 250,-Kč, badmintonovou raketu 150,-Kč, ping pong raketa 100,-Kč, netýká se prasklého výpletu.

Hráči hrají na vlastní nebezpečí, proto doporučujeme řádně se rozcvičit a předejít tak zbytečným úrazům, hrát opatrně a mít na paměti, že je možné zranit soupeře míčkem nebo raketou.

Je zakázáno narážet do skleněné stěny – není projektována na přímý náraz tělem, slouží pouze k odražení míčku, dobrý hráč se jí jen občas dotkne.

Do prostoru u squashových kurtů, jež jsou viditelně ohraničeny, je návštěvníkům umožněno vstupovat až po přezutí – lze využít botníku umístěného před prvním squashovým kurtem.

Při manipulaci s pingpongovým stolem manipulují uživatelé s nejvyšší opatrností a po skončení hry jej navrátí na původní místo a v původním stavu. Případné zapůjčené vybavení navrátí na recepci.

Podmínky pro uživatele venkovních kurtů – beachvolejbal, tenis a víceúčelové hřiště

Před příchodem na venkovní sportoviště je nezbytné, aby alespoň jeden účastník ze skupiny nahlásil příchod na recepci.

Na recepci je možné zapůjčení míče na kopanou, nohejbal a volejbal, rakety na beach tenis a míčky a vybavení na airbadminton. Při zlomení rakety, ztráty či poškození, týká se i míčů, bude účtován poplatek 200,-Kč. Při ztrátě tenisových míčků bude účtováno 50,-Kč.

K převlékání je k dispozici šatna určená pro hráče na venkovních kurtech, je zakázáno převlékat se na terase restaurace. Hráčům z venkovních sportovišť je zakázáno využívat šaten ve vnitřních prostorech Centra.

Je zakázáno vynášet skleněné či keramické vybavení restaurace na kurty a hrací plochy.

Po skončení hry vždy vyrovnejte a upravte povrch hřiště. Na beachvolejbalu se shrabují kurty ze stran do středu každé poloviny kurtu.

Zapůjčené míče a rakety vraťte ihned po skončení hry. Zapůjčený zámek vraťte při odchodu na recepci.

Děkujeme za využití služeb Centra Viktoria

a za dodržování provozního řádu.

V Brně dne: 1.1. 2020

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů klientů

Centrum Viktoria s.r.o., IČO 27731677 se sídlem Vodařská 232/2, Brno – Horní Heršpice, 619 00, jako správce osobních údajů, tímto uživatele rezervačního systému Club Spire dostupného z http://rezervace.centrumviktoria.cz:18080/, informuje o zpracování osobních údajů.

Milí klienti,

Vaše údaje uchováváme a zpracováváme bezpečně a jen pro naše účely.

Potřebujeme je z důvodů:

1. Nezbytně k vykonávání našich služeb jako je kontaktování Vás ohledně organizačních změn areálu.

2. Z důvodu toho, abychom Vás mohli informovat (prostřednictvím e-mailu) o našich chystaných akcích a novinkách.

3. Z bezpečnostního a provozního hlediska je areál vybaven kamerovým systémem. Čerpáním služeb centra uživatel souhlasí s pořizováním těchto záznamů, jež jsou nezbytné z bezpečnostních důvodů a slouží také k zabezpečení provozu areálu.

4. Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti poskytovatele. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání registrace uživatele v rezervačním systému. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci v Rezervačním systému provést.

5. Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaným správcem, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

I.

Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod Základní nařízení ustanovení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Centrum Viktoria s.r.o., IČ 27731677 se sídlem Vodařská 232/2, Brno – Horní Heršpice, 619 00, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou info@centrumviktoria.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, e-mail, telefon, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy Centra).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby rezervačního systému, webhostingu, interního systému, mailingových a marketingových služeb a účetní.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky

Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická zabezpečení a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Rezervací, registrací a využitím služeb centra potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.

……………………………………………….. CENTRUM VIKTORIA, s.r.o.