776 282 575
New reservation: Sports halls
December 2022
9. December 2022
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
 • SQUASH
  • Kurt 1
  • Kurt 2
  • Kurt 3
  • Kurt 4
  • Kurt 5
  • Kurt 6
 • BADMINTON
  • Kurt 1
  • Kurt 2
  • Kurt 3
 • Venkovní kurty + BEACH 1-4
  • Tenis
  • Hřiště
  • Beach 1
  • Beach 2
  • Beach 3
  • Beach 4
 • BEACH 5-8
  • Beach 5
  • Beach 6
  • Beach 7
  • Beach 8
 
Book
Book
18:30
Squash II 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Squash II 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Squash II 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Squash III 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
20:30
Squash III 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Squash III 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
21:30
Squash III 30min
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Squash II 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Squash II 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Squash II 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Squash III 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
20:30
Squash III 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Squash III 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
21:30
Squash III 30min
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Squash II 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Squash II 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Squash II 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Squash III 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
20:30
Squash III 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Squash III 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
21:30
Squash III 30min
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Squash II 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Squash II 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Squash II 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Squash III 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
20:30
Squash III 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Squash III 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
21:30
Squash III 30min
Kurt 4
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Squash II 30min
Kurt 5
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Squash II 30min
Kurt 5
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Squash II 30min
Kurt 5
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Squash III 30min
Kurt 5
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
20:30
Squash III 30min
Kurt 5
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Squash III 30min
Kurt 5
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
21:30
Squash III 30min
Kurt 5
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Squash II 30min
Kurt 6
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Squash II 30min
Kurt 6
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Squash II 30min
Kurt 6
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Squash III 30min
Kurt 6
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
20:30
Squash III 30min
Kurt 6
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Squash III 30min
Kurt 6
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
Book
21:30
Squash III 30min
Kurt 6
1 / 1
free / capacity
CZK135.00 /30 min.
00 30
 
Book
Book
18:30
Badminton II.
Kurt 1
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Badminton II.
Kurt 1
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Badminton II.
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Badminton II.
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
20:30
Badminton II.
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Badminton II.
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton II.
Kurt 1
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Badminton II.
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Badminton II.
Kurt 2
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Badminton II.
Kurt 2
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Badminton II.
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
20:30
Badminton II.
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Badminton II.
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton II.
Kurt 2
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Badminton II.
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Badminton II.
Kurt 3
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
19:30
Badminton II.
Kurt 3
0 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Badminton II.
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
20:30
Badminton II.
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Badminton II.
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton II.
Kurt 3
1 / 1
free / capacity
CZK165.00 /30 min.
00 30
 
Book
Book
18:30
Tenis
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
19:00
Tenis
1 / 1
free / capacity
Book
19:30
Tenis
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
20:00
Tenis
1 / 1
free / capacity
Book
20:30
Tenis
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
21:00
Tenis
1 / 1
free / capacity
Book
21:30
Tenis
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
18:30
Hřiště
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
19:00
Hřiště
1 / 1
free / capacity
Book
19:30
Hřiště
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
20:00
Hřiště
1 / 1
free / capacity
Book
20:30
Hřiště
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
21:00
Hřiště
1 / 1
free / capacity
Book
21:30
Hřiště
1 / 1
free / capacity
00 30
Book
Book
18:30
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
19:30
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
20:30
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
21:30
Letní beach odpo
Beach 1
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
19:30
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
20:30
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
21:30
Letní beach odpo
Beach 2
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
19:30
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
20:30
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
21:30
Letní beach odpo
Beach 3
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
19:30
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
20:30
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
21:30
Letní beach odpo
Beach 4
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
 
Book
Book
18:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
0 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
0 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
19:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
0 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
20:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
21:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 5
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
19:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
20:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
21:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 6
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
19:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
20:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
Book
21:30
Beach zima 15-22 po-pá
Beach 7
1 / 1
free / capacity
CZK325.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:30
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
19:30
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
20:30
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
Book
21:30
Letní beach odpo
Beach 8
1 / 1
free / capacity
CZK150.00 /30 min.
00 30
Free
Partly full
Full
Blocked
Closed
Filters:
 • Areas 4
Show Hide